Konference ošetřovatelství

Dne 27.4.2017 se konal I. ročník odborné konference "OŠETŘOVATELSTVÍ NAPŘÍČ ODBORNOSTMI".    

Konferenci uspořádal organizační tým Nemocnice Prachatice, a.s., pod vedením hlavní sestry Mgr. Heleny Prokešové a manažerky kvality Mgr. Dany Podholové.

Program přednášek byl sestaven tak, aby byl přínosem nejen pro vrcholový management zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ale i pro pracovníky ve vedoucích  pozicích na lůžkových odděleních a zároveň i pro ošetřovatelský personál ve směnném i ambulantním provozu. 

V dopoledním bloku po přivítání účastníků Ing. Michalem Čarvašem, předsedou představenstva Nemocnice Prachatice,a.s., se ujala první přednášky hlavní sestra Mgr. Helena Prokešová a představila ve své prezentaci pracoviště prachatické nemocnice.

V dalším programu bylo možné shlédnout multioborové prezentace, např. na téma transexualismus nebo gigantomastie, přednesené všeobecnými sestrami z Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, další téma přednášky bylo zaměřeno na otázky v porodnictví, kterou přednesla vrchní sestra gynekologie ze strakonické nemocnice.

Nemocnici Prachatice,a.s. zastupovaly pracovnice rentgenologického oddělení -  Bc. Milada Sitterová a Pavla Chvalová  a ve svých sděleních aktualizovaly pokyny ohledně  přípravy pacientů před CT vyšetřením. Dalším zástupcem prachatické nemocnice byla Dagmar Bošková, všeobecná sestra interního oddělení, která se v nemocnici věnuje sledováním problematiky výskytu dekubitů u nemocných. Pro posluchače si připravila statistiky a výsledky některých analýz kořenových příčin. Celý dopolední blok zakončila velice přínosnými a hodnotnými přednáškami Mgr. Alena Polanová, lektorka Jihočeské univerzity, katedry zdravotně-sociální. 

Po velice chutném obědě v příjemném prostředí nemocniční jídelny se podávala káva a jiné občerstvení.

Odpolední blok byl koncipován ve znamení dodržování hygienicko – epidemických opatření.

První přednáška prezentována vedoucí sestrou JIRP prachatické nemocnice Mgr. Janou Předotovou  odstartovala živou diskuzi v otázce péče o nemocného s legionellovou pneumonií. Bylo velice potěšující, že i MUDr. Ivana Krabatschová z KHS Jčk. velice pozitivně ohodnotila péči prachatické JIRP v souvislosti s péčí o pacienta ohroženého touto nákazou.

Hned druhou přednáškou MUDr. Krabatschová navázala na předchozí sdělení a seznámila posluchače s postupy a opatřeními při epidemickém výskytu infekcí a na žádost posluchačů zařadila ještě statistiky z epidemiologické situace u migrantů v Evropě. MUDr. Iva Šípová, ústavní epidemiolog Nemocnice České Budějovice, a.s si připravila sdělení na téma – "představující běženci infekční riziko?" a opět na žádost posluchačů byla mimo program zařazena přednáška o riziku bodného poranění u zdravotníků, aktualizace příslušné legislativy, nutnosti doplnit interní pokyny ve zdravotnických zařízeních.  

Kasuistiku z praxe, nákaza MRSA u poraněného zdravotníka o sterilní jehlu a  následné zdlouhavé léčení přednesla Mgr. Dana Podholová, manažerka kvality prachatické nemocnice.  Celý blok odpoledních přednášek zakončil svojí prezentací Bc. Libor Buzek, zástupce firmy Braun, který představil používání bezpečnostních kanyl v praxi, jejichž úkolem je chránit zdravotníky před bodným poraněním.

Součástí konference během celého dne byly workschopy a výstavní stánky zúčastněných firem.

Svými výrobky a službami předvedly, že péče o pacienta není jen doménou ošetřovatelského personálu, ale v komplexnosti péče je zainteresován i provozní a technický odbor, úklidová střediska a služby jiných komplementů. Důležitým krokem pro zvýšení komfortu péče nejen pro nemocné, ale především pro ošetřující personál je výběr správných a účelných pomůcek, používání a typy pracovních oděvů, zdravé výživy a pomůcek kompenzačních i rehabilitačních pro domácí ošetřování. 

Závěrem lze říct, že konference byla přínosem pro další práci zdravotníků, ulehčila jim orientaci v dané problematice a vnesla více nadšení pro další kroky v rozvoji ošetřovatelské péče. Průběh celé konference byl kladně hodnocen jak od přednášejících, zástupců firem tak i od posluchačů. Na podnět účastníků hlavní sestra Mgr. Helena Prokešová přislíbila tradici v konání ošetřovatelské konference, takže organizační výbor prachatické nemocnice již plánuje pro jaro 2018 konání II. ročníku konference ošetřovatelství.

Mgr. Dana Podholová